Cập nhật lúc: 12/6/2017 - 23:43 - Lượt xem thứ: 732

Một số ý kiến về : Dự thảo luật du lịch Việt Nam 2017

 

  Dự thảo luật sửa đổi lần này có nhiều thuận lợi lớn  nhưng cũng đặt ra những yêu cầu rất quan trọng, đòi hỏi phải có cách nhìn “Đột phá”, Đổi mới toàn diện mới đáp ứng được yêu cầu khách quan phát triển ngành du lịch, phù hợp tình hình mới sau 12 năm thực hiện luật du lich 2005, đặc biệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ chính trị trong Nghị quyết 08, ngày 16-01-2017 :phát triển  du lịch là hướng chiển lược của Đảng trong xây dựng đất nước .

Vậy chung ta hãy xem những tư tưởng lớn của BCT về phát triển du lịch là thế nào, từ đó xem bản dự thảo luật du lich( Sau đây gọi là Luật DT) có đáp ứng yêu cầu theo quan điểm chỉ đạo của BCT về du lich  :

 

1-Quan điểm của Bộ chính trị Nghị quyết nêu rõ “phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác”.

 

Với quan điểm này, du lịch đã được đặt vào vị trí trung tâm, đòi hỏi phải có chính sách đặc thù sự phát triển của ngành du lịch góp phần hỗ trợ các ngành, lĩnh vực khác.

Đây là sự chuyển biến quan trọng về nhận thức khi xác định vị trí của kinh tế du lịch với tư cách là động lực cho sự phát triển kinh tế.

 

2- Bản chất của ngành du lịch được khẳng định là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và có nội dung văn hóa sâu sắc.

Đây là quan điểm lớn của Đảng . Do đó Du lịch phải được phát triển theo đúng tính chất của một ngành kinh tế vận hành theo quy luật thị trường.

 

3-, Nghị quyết sẽ góp phần giải quyết các ách tắc  đang tồn tại hiện nay trong phát triển du lich có liên quan nhiều lĩnh vực rất quan trọng như:

-Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch- đã nhiều năm nay chính phủ đã có chủ trương nhưng không hình thành được

- Các chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu du lịch sản phẩm du lịch- Hiện chưa có nên đã hạn chế đầu tư xây dựng các khu , điểm du lich, làm Việt nam mặc dù rất giầu tiềm năng nhưng ; cho sản phẩm du lịch rất nghèo nàn;

- Các chính sách về giá điện, thuế sử dụng đất, tiền thuê đất, thủ tục nhập cảnh- Đây là những ách tắc rất lớn đang cản trở hiệu quả kinh doanh du lịch vì những nhu cầu trên là phương tiện , công cụ sản xuất của ngành du lich nhưng đang bị đối xử không công bằng

- Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch

 

Đặc biệt, Nghị quyết ghi rõ: “đối với những vấn đề cấp bách cần triển khai ngay để tạo đột phá cho du lịch phát triển, nếu chưa có văn bản pháp luật quy định hoặc có quy định khác thì cho thực hiện thí điểm”. 

Nghị quyết xác định rõ 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ và toàn diện phải thực hiện trong thời gian tới, bao gồm:

(1) đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch;

 (2) cơ cấu lại ngành du lịch;

(3) hoàn thiện thể chế, chính sách;

(4) phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch;

(5) tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch;

(6) tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch;

(7) phát triển nguồn nhân lực du lịch; và

(8) tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

 

Đối chiếu với Luật DT lần này  chúng tôi thấy có một số  điểm tiến bộ , sau nhiều cuộc thảo luận với các chuyên gia , các nhà quản lý , các doanh nghiệp. Tuy nhiên Dự thảo còn nhiều khiểm khuyết , chưa đáp ứng yêu cầu khách quan , tạo điều kiện phát triển du lịch theo tình thần các chỉ đạo của Đảng và chính phủ

 

A-  Những điểm của dự thảo luật đã phù hợp Nghi quyết 08 và các chỉ đạo của chính phủ :

. Điều 5 Chính sách phát triển du lịch:

1-    Nhà nước có cơ chế , chính sách huy động  mọi nguồn lực phát triển du lịch ....

2-    Tổ  chức , cá nhân  kinh doanh du lịch được  hưởng ưu đãi , hỗ trợ đầu tư cao nhất ...

3-    Nhà nươc bố trí kinh phí cho các hoạt động:a/.....g/.

Điều  77 . Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch  của các Bộ , ngành liên quan:

1-    Bộ kế hoạch  và đầu tư  chủ trì trình các  chính sách ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực du lich...

2-     

.....

 

B- Những điểm của dự thảo cần bổ xung và chưa phù hợp tinh thần nghị quyết 08 và các chỉ đạo khác của Nhà nước về du lịch:

Điều đầu tiên là quan điểm lớn của Đảng : Phát triển du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn  là  định hướng chiến lược  quan trọng  để phát triển đất nước .Nghị quyết cũng nêu rõ : có thể chế , chính sách đột phá , đáp ứng yêu cầu  phát triển du lịch  thành ngành kinh tế  mũi nhọn

Xem xét các điều dự thảo ta thấy  tính đột phá chưa thể hiện rõ trong nội dung  của luật dự thảo . Cơ chế đột phá chưa thể hiện trong chính sách đầu tư các sản phẩm du lịch còn noi chung ch, cơ chế xúc tiến du lịch , đạo tạo nguồn nhân lực, vấn đề qui hoạch, hệ thống tổ chức ngành du lịch chưa thể hiện quyết tâm đột phá  cho ngành  du lich.

 

. Điều 3- Phần giải thích từ ngữ : Có lẽ nên có một định nghĩa chung về kinh doanh du lịch là loại  hình kinh doanh có điều kiện bao gồm kinh doanh

1.Kinh doanh lữ hành;

2.Kinh doanh lưu trú du lịch;

3.Kinh doanh vận chuyển khách du lịch;

4.Kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch;

5.Kinh doanh dịch vụ du lịch khác.

Vì thực chất trong điều 9 –khoản 5  của dự thảo luật cũng đã khẳng định: nghiêm cấm kinh doanh cac ngành nghề  có điều kiện  trong lĩnh vực du lịch khi chưa đủ điều kiện  kinh doanh hoạc không duy trì điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt độngtheo qui định của luật này.

Điều này phù hợp với chủ trương của BCT là Tăng cường kiểm soát  và nâng cao chất lượng  sản phẩm du lich( Điều 2- NQ 08Cơ cấu lại ngành du lich....)

. Điều 7  Tổ chức xã hội- nghề nghiệp về du lịch: Nên bỗ xung thêm :

Tổ chức xã hội nghề nghiệp chịu trách nhiệm  chủ trì theo dõi ,giám sát  chất lượng ,xếp hạng các dịch vụ theo các tiêu chí do nhà nước ban hành . Điều này phù hợp với tư tưởng chỉ đạo của BCT và thông lệ quốc tế .

.Điều 14-khoản 3 . Bộ văn hóa , TT va DL : Nên thay băng Cơ quan chính phủ  quản lý du lịch cho linh hoạt và lâu dài .( Tóm lại không nên ghi địch danh tên Bộ nào vào luật mà chỉ nên gọi chung là Cơ quan nhà nước về du lịch thay cho Bộ hoạc ngành . Ở địa phương cũng nên gọi là Cơ quan quản lý du lịch địa phương .Vì như vây sẽ tạo điều kiện để chính phủ sau này có thể có những mô hinh thích hợp hơn cho Cơ quan quản lý du lịch.

Chương IV Điểm du lich, khu du lịch, đô thị du lich( Điều 22-27)

Đế nghị thêm vao mục quyền và nghĩa vụ của tổ chức , cá nhân   quản lý các điểm DL( D 24), khu DL ( D 27)  Đề nghị thêm: Khi được cộng nhận là các Điểm du lịch , khu du lịch quốc gia  thì khi các tổ chức , cá nhân đầu tư vào các dự án theo qui hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt  sẽ được hưởng các  ư đãi đầu tư như điều 5 dự thảo luật này . Điều  34, 35, 36:

Giấy phép kinh doanh các loại :

Có nên ghi thời hạn của giấy phép kinh doanh không?

 Theo ý kiến cá nhân là giấy phép nên có thời hạn  như các loại giấy phép khác. Vì nếu giấy phép không thời hạn thì rất khố quản lý và duy trì chất lượng các dich vụ

 

Mục 3- Cơ sở lưu trú  du lịch.

Tán thành  phương án tự nguyện ( Theo phương án của chính phủ ).

Tuy nhiên điều 54 dự thảo:  Thẩm quyền công nhận hạng cơ sở lưu trú  du lịch Nên để các hiệp hội ngành nghề tự  tổ chức xếp hạng căn cử theo các tiêu chí của nhà nước dưới sự kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch( Ví dụ phần xếp hạng từ 4-5 sao do HHDLVN, phần còn lại do HH DL các địa phương đảm nhiệm.

Chương VI

 Hướng dẫn viên du lịch

Điều 63: HDV, thẻ HDV du lịch

2. Điều kiện hành nghè HDVDL:

a, Có thẻ HDV

b. Có hợp đồng lao động với DN lữ hành  hoạc là hội viên  của tổ chức xã hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch

Điều này phù hợp yêu cầu thực tiễn .                                                                    

 

Chương VII – Xúc tiến du lịch, Quí hỗ trợ phát triển du lịch

Điều 72-3: Không tán thành phương án  cơ quan ngoại giao phối hợp với  Bộ VH-TT và du lich thành lập  bộ phận chuyên trách  xúc tiến du lịch. Như vậy sẽ thiếu chuyên nghiệp  và không hiệu quả

Mục 2 Quĩ  hỗ trợ phát triển du lịch:

Điều 77 Nguồn  hình thành quĩ

-5 : Nguồn tài trợ , đóng góp  tự nguyện của  các tổ chức, cá nhân  trong nước  và ngoài nước:

Đề nghị nói rõ : Nguồn đóng góp tự nguyện của các Tổ chức ,cá nhân cho quĩ được nhà nước thừa nhận như chi phí đầu vào hợp lệ của sản phẩm

 

Dự thảo  điều  79 Dự thảo luật : Trách nhiệm quản lý nhà nước  về du lịch của  các Bộ ngành :

1-    Trách nhiệm của Bộ KH-ĐT trình các cơ quan thẩm quyển về chính sách ưu tiên phát triển du lịch. Huy động nguồn lực , thu hút đầu tư cho phát triển du lich....

Điều này rất chung chung, khó thành hiện thực 

Trong khi Nghi quyết nêu cụ thể là Ban hành các chính sách khuyến khích , ưu đãi đầu tư vào du lịch nhất là các  địa bàn trọng điểm , các sản phẩm du lịch đặc thù .

Đáng lẽ luật phải nêu rõ hơn Ưu đãi như thế nào , cụ thể ra sao để định hướng các ưu đãi  cụ thể ....

Điều  77:  Trách nhiệm QLNN về du lịch : Nghị quyết 08 nêu rõ  rõ  Nâng cao năng lực , trách nhiệm và quyền hạn của  TCDL, thành lập Sở du lịch tại các địa phương có đủ Điều kiện ,....

 Trong khi  Dự thảo luật vẫn không thể hiện việc nâng cao vai trò , quyền hạn của TCDL, vẫn để TCDL như một cơ quan tham mưu cho một Bộ cụ thể . Như vậy chưa đủ tầm .Thực tiễn đã chứng minh nếu không có cơ quản lý du lịch cấp quốc gia đủ thẩm quyền  như một cơ quan trục thuộc chính phủ  thì rất khó thực hiện vai trò  tổ chức lực lượng du lich, vai trò phối hợp với các Bộ ngành và chính quyền các cấp  trong triển khai các hoạt động du lịch.

 Trên thế giới( có 60 quốc gia  có Bộ du lich có thêm một số chức năng khác nhưng DL là chủ yếu ), có  10 nước có Cơ quan du lich quốc gia..

 

Nói tóm lại: Dự thảo lần này tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng còn rất xa so với tư tưởng chỉ đaocủa BCT về phát triển du lich. Chưa tạo được đột phá vê:

1-    Chính sách( CS đầu tư, vía, VP xúc tiế du lich; Cơ chế quản lý .

QĐ 10/2007/QĐ-TTg ngày 23-01-2007 về Hệ thống ngành kinh tế VN có qui đinh  21 nhóm ngành, 642hoat động kinh tế cụ thể . Có 4 nhóm ngành là NN, CN-XD,Khai khoang,Hoạt động HC-DV hỗ trợ.Trong Hoạt động HC-DV hỗ trợ, mục 79 là kinh doanh tour du lich.ngoài ra cũng theo QĐ 10/2007 mục  I là dịch vụ lưu trú, ăn uống( KS nha nghi, Biệt hự cho thuê ngăn ngày). Mục N -79qui định về kinh doanh Tour du lịch , Đại lý du lịch , quảng bá xúc tiến du lich

2-     Bộ máy  tổ chức quản lý. Quan điểm của BCT là nâng cao năng lục và quyền hạn của TCDL . Phần luật dự thảo đã chưa thể hiện rõ quan điểm này. Nên chăng có đột phá hoặc ít ra cũng để Mở cơ hội hình thành một bộ tham mưu đủ mạnh , xứng tầm một ngành kinh tế đóng góp vơi tư cách là Động lực thúc đấy phát triển đất nước

3-    A. Nguồn kinh phí đầu tư, xúc tiến du lịch. Vẫn nói chung chung. Đặc biệt phần quản lý quĩ này vẫn mang tính hành chính bao cấp và chưa có cơ chế nuôi dưỡng nguồn thu.

B. Văn phòng xúc tiến du lịch : Chưa thể hiện tư tưởng Đột phá của BCT . Vẫn dè dặt ngại ngùng sự gia tăng về biên chế , về bộ máy.

Hi vọng các Đại biểu quốc hội sẽ sáng suốt bổ xung nhiều nội dung quan trong kỳ họp lần này , tạo động lực cho du lịch nước nhà phát triển  

 

T.S Nguyễn Quang Lân-Ct HHDL TP Hà Nội 


Các bài viết khác:
Tin mới nhất
Điểm du lịch
Đêm giáng sinh huyền bí ở Sa Pa
Đêm giáng sinh huyền bí ở Sa Pa
Giá: 2,300,000 đ
Loại: Tour 4 Ngày 3 Đêm
Du lịch Cát Bà 3 Ngày
Du lịch Cát Bà 3 Ngày
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 3 Ngày 2 Đêm
Du lịch Hạ Long - Cát Bà 2 Ngày
Du lịch Hạ Long - Cát Bà 2 Ngày
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 2 Ngày 3 Đêm
Du Lịch Nha Trang: Sài Gòn – Suối Khoáng Tháp Bà
Du Lịch Nha Trang: Sài Gòn – Suối Khoáng Tháp Bà
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 4 Ngày 3 Đêm
Du Lịch Nha Trang: HCM – Du Ngoạn 4 Đảo Nha Trang
Du Lịch Nha Trang: HCM – Du Ngoạn 4 Đảo Nha Trang
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 3 Ngày 2 Đêm
Khách sạn - Resort
Furama resort
Furama resort
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 5 sao
Khách sạn Hà Nội View 2
Khách sạn Hà Nội View 2
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 3 sao
Khách sạn Silk Path
Khách sạn Silk Path
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 4 sao
Khách sạn Hà Nội Eternity
Khách sạn Hà Nội Eternity
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 3 sao
Khách sạn Horison Ha Noi
Khách sạn Horison Ha Noi
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 5 sao
 


                                                                                    
Copyright © 2019 - www.hanta.org.vn - Tổng truy cập: 366417 lượt