Cập nhật lúc: 5/6/2017 - 9:8 - Lượt xem thứ: 647

Một số ý kiên về Luật du lich sửa đổi Một số ý kiên  về Luật du lich sửa đổi :

( căn cứ bản thảo luật du lịch ngày 12-5-2017)

 

Khi xây dựng Luật du lịch sửa đổi  yêu cầu làm cho luật  phù hợp tình hình mới sau 12 năm thực hiện luật du lich 2005, đặc biệt luật phải phù hợp với tư tưởng chỉ đạo của Bộ chính trị trong Nghị quyết 08, ngày 16-01-2017về du lịch.

Vậy chung ta hãy xem những tư tưởng lớn của BCT về phát triển du lịch là thế nào, từ đó xem bản dự thảo luật du lich( Sau đây gọi là Luật DT) có đáp ứng yêu cầu theo quan điểm chỉ đạo của BCT về du lich  :

 

1-Quan điểm của Bộ chính trị Nghị quyết nêu rõ “phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác”.

 

Với quan điểm này, du lịch đã được đặt vào vị trí trung tâm, đòi hỏi phải có chính sách đặc thù sự phát triển của ngành du lịch góp phần hỗ trợ các ngành, lĩnh vực khác.

Đây là sự chuyển biến quan trọng về nhận thức khi xác định vị trí của kinh tế du lịch với tư cách là động lực cho sự phát triển kinh tế.

 

2- Bản chất của ngành du lịch được khẳng định là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và có nội dung văn hóa sâu sắc.

Đây là quan điểm lớn của Đảng . Do đó Du lịch phải được phát triển theo đúng tính chất của một ngành kinh tế vận hành theo quy luật thị trường.

 

3-, Nghị quyết sẽ góp phần giải quyết các ách tắc  đang tồn tại hiện nay trong phát triển du lich có liên quan nhiều lĩnh vực rất quan trọng như:

-Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch- đã nhiều năm nay chính phủ đã có chủ trương nhưng không hình thành được

- Các chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu du lịch sản phẩm du lịch- Hiện chưa có nên đã hạn chế đầu tư xây dựng các khu , điểm du lich, làm Việt nam mặc dù rất giầu tiềm năng nhưng ; cho sản phẩm du lịch rất nghèo nàn;

- Các chính sách về giá điện, thuế sử dụng đất, tiền thuê đất, thủ tục nhập cảnh- Đây là những ách tắc rất lớn đang cản trở hiệu quả kinh doanh du lịch vì những nhu cầu trên là phương tiện , công cụ sản xuất của ngành du lich nhưng đang bị đối xử không công bằng

- Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch

 

 

 

 

 

Đặc biệt, Nghị quyết ghi rõ: “đối với những vấn đề cấp bách cần triển khai ngay để tạo đột phá cho du lịch phát triển, nếu chưa có văn bản pháp luật quy định hoặc có quy định khác thì cho thực hiện thí điểm”. 

Nghị quyết xác định rõ 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ và toàn diện phải thực hiện trong thời gian tới, bao gồm:

(1) đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch;

 (2) cơ cấu lại ngành du lịch;

(3) hoàn thiện thể chế, chính sách;

(4) phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch;

(5) tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch;

(6) tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch;

(7) phát triển nguồn nhân lực du lịch; và

(8) tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

 

Đối chiếu với Luật DT lần này  chúng tôi thấy có một số  điểm tiến bộ .

 

Về cơ bản dự thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến góp ý và có nhiều sửa đổi  phù hợp. Tuy nhiên xét thấy cần nghiên cứu bổ xung cho hoàn thiện  đúng với tình hình thực tế  cũng như tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng như những vấn đề về nghiệp vụ chuyên sâu về du lich.( Bản góp ý này dựa vào tài liệu  dự thảo luật ngày 12-5-2017).

Tuy nhiên có một số nét cần bổ xung thêm cho hoàn thiện như său

1-    Điều 3.Giải thích từ ngữ :

-Cần có thêm định nghĩa về kinh doanh du lịch. Có thể viết bổ xung  như sau: Kinh doanh du lịch  là loại hình kinh doanh có điều kiện bao gồm: Kinh doanh lữ hành, kinh doanh cơ sở lưu trú , kinh doanh vận chuyển  khách du lich, kinh doanh  và phát triển các khu, điểm du lịch, kinh doanh các dịch vụ khác có liên quan du lich.

  Bô chính trị và các chỉ thị của chính phủtừ trước đến nay đều nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch Việt nam phải đảm bảo chất lượng, bền vững. Như vây muốn phát triển du lich về số lượng  lên đên 20-30 Tr khách quốc tế/ năm nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng mới có thể phát triển bền vững được. Vậy muốn đảm bảo yếu tố này còn yêu cầu nhiều điều kiện khác nhawu liên quan đến toàn xã hội , Tuy nhiênt  các doanh nghiệp kinh doanh du lịch- Chủ thể trực tiếp kinh doanh du lịch lại cáng phải chuyên sâu , phải kèm theo các điều kiện cụ thể chứ không thể mở một cách tràn lan . Kinh nghiệm Trung Quốc khi cho phép các Doanh nghiệp tổ chức Tour du lịch , chính phủ kiểm soát rất chặt chẽ  nhằm đảm bảo uy tín quốc gia , uy tin quốc tế .Mặt khác điều 9-5  dự thảo cũng đã nói : Kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện  trong lĩnh vực du lịch… Vì vậy quan điểm của ngành du lịch là phải coi kinh doanh du lịch là loại hình kinh doanh đặc biệt có điều kiện.

-         Mục 14,16,17 Điều 3 : Không nên thống kê ra cụ thể  vì nếu nói các loại hinh kinh doanh du lịch thì còn rất nhiều  chứ không chỉ có nhưng loại hình du lịch như trong dự thảo trên , ví du du lich MICE, du lịch chữa bệnh,  du lịch tâm linh thì sao…Vì vậy các điều Mục 14,16,17 Điều 3  nên bỏ .

Chương IVĐiểm  du lich, Khu du lich, Đô thị du lich

Các nội dung khác chúng tôi nhất trí , Tuy nhiên để hoàn thiện  chúng tôi đề nghị:

Đề nghị thêm phần Quyền của các chủ thể trên như sau:

Khi được các cơ quan thẩm quyền công nhận là IVĐiểm  du lich, Khu du lich, Đô thị du lich thi các chủ thể được hưởng những ưu đãi cao nhất  do nhà nược qui định trong đầu tư xây dựngvà kinh doanh…Kinh nghiệm thực tế rất nhiều khu , điểm du lịch được công nhận nhưng chính quyền và dân cư  muốn trả lại các công nhận trên  vì  không được thêm quyền gì mà lại bị gò bó bới rất nhiều các qui định khác . Mặt khác có như vậy mới khuyến khích các nguồn lực xã hội đầu tư cho các khu , điểm du lich quốc gia.

Mục 1: Đô thị du lịch: lấy phương án 1 ( Dự thảo ngày  12-5-2017)

Tức là  không qui định về đô thị du lịch.Lý do là khái niệm đô thị nó bao hàm thêm nhiều yếu tố về hạ tầng , về tổ chức bộ máy hành chính , về cơ cấu kinh tế , các thiết chế văn hóa …. Chứ không còn thuộc riêng phạm trù du lịch .

 Chương V Kinh doanh du lịch:

-         Đề nghị bổ xung các giấy phép kinh doanh cho hoạt động lũ hành …Cần  thiết có thời hạn giống như các loại giấy phép hiện hành . Có như vậy mới đảm bảo giữ chất lượng các pháp nhân cung ứng dịch vụ du lịch, đảm bảo phát triển du lịch bền vững  theo chủ trương của nhà nước ta.

-         Mục 2. Kinh doanh vận tải khách du lịch:

Riêng về các điều kiện qui định cho các phương tiện hiện nay như Tầu bay, các Du thuyển  du lịch , các phương tiện thủy khác chưa thể hiện trong luật. Đề nghị bổ xung thêm.

Mục 3  Lưu trú du lich:

Chọn phương án 1: Đăng ký xếp hạng theo nguyên tắc tự nguyện. Việc này phù hợp với xu thế hội nhập hiện nay của đất nước . Tuy nhiên chúng tôi đề nghị : Khi tổ chức xếp hạng , tiêu chí sẽ do nhà nước ban hành . Khi đã có tiêu chí thì nên để các tổ chức xã hội nghề nghiệp bình chọn lẫn nhawu dưới sự giám sát của nhà nước như vậy rõ rang tốt hơn. Cũng phát huy được vai trò của các hội nghề nghiệp. Nhà nước chỉ giữ vai trò kiểm tra mà thội.

 

Chương VII : Xúc tiến du lich. Quĩ hỗ trợ phát triển du lịch

Điều 71. Thành lập quỹ  hỗ trợ PTDL:

Đề nghị  mục 3-C: Khi nói về nguồn tài trợ của các doanh nghiệp cần ghi rõ : Nguồn tài trợ của các doanh nghiệp  vào quĩ này được tính vào chi phí khi hạch toán theo qui định pháp luật. Vì có như vậy các Doanh nghiệp mới có điều kiện đóng góp hợp pháp vào quĩ phát triển du lịch.

Điều hành quĩ này sẽ do một Hội đồng  quĩ được thành lập trên cơ sở các Thành viên góp vốn  và do Cơ quan nhà nước về Du lịch kiểm soát.

Chương VIII: Quản lý nhà nước về du lich

 

-         Điều 75: Trách nhiệm  quản lý nhà nước về du lich

Thực tại khi Bộ chính trị xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác”. . mặt khác  Bộ chính trị xac đinh Bản chất của ngành du lịch được khẳng định là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và có nội dung văn hóa sâu sắc.Vì vậy để phát triển du lịch cần có sự điều phối của nhiều ngành , nhiều cấp . Nếu để một Cơ quan chính phủ  chủ trì thì hiệu  quả sẽ rất thấp .

Để khác phục tình trạng này  đa phần các thành viên ngành du lich đề nghị thành lập Ủy ban phát triển du lich . Thành phần bao gốm các Bộ ngành có liên quan và ủy ban này do một Lãnh đạo chính phủ điều hành. Ủy ban có Biên chế  có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng( Có thể ví như các Ủy ban An toan giao thông hay  Ban chỉ đạo Tây Nguyên , Tây Bắc…).

Ở các khu vực địa bàn  nên hình thành các Cơ quan quản lý du lịch cấp khu vực hoặc vùng do trực thuộc Ủy ban phát triển du lich nhà nước quyết định. Như vậy sẽ dễ điều hành  và phối hợp các hoạt động du lịch nhiều địa phương , tránh lãng phí biên chế và bộ máy các Tính – Thành phố

-         Về Thanh tra du lịch:  Vì là ngành kinh tế tổng hợp  lại liên quan con người , , hoạt động du lich rất nhậy cảm và diễn ra trên một không gian lãnh thổ rất lơn. . Vì vậy cần có Thanh tra chuyên ngành về du lich. Luật Thanh tra đã ghi rất rõ  và phân biệt chức năng Thanh tra  Hành chính và Thanh tra chuyên ngành.

Vì vậy Cần bổ xung trong luật để có điều kiện thành lập lại Thanh tra chuyên ngành . Kinh nghiệm Thái Lan , Trung Quốc công tác Thanh tra chính là công cụ quan trọng để giữ gìn chất lượng du lịch.

-         Văn phòng xúc tiến  du lich: Đề nghị trong luật nên có mục này và cho phép Ủy ban phát triển du lịch quốc gia  có thẩm quyền ra quyết định thành lập các văn phòng xúc tiến du lịch những địa bàn cần thiết.

Kinh nghiệm các nước Asean người ta đều có háng trăm văn phòng xúc tiến du lịch trên thế giới. Việt nam muốn phát triển du lịch cung sẽ phải như vây. Việc đặt văn phòng xúc tiến du lich không mâu thuẫn với các qui định khác của chính phủ .

Nguyễn Quang Lân-Ct HHDL TP Hà Nội 


Các bài viết khác:
Tin mới nhất
Điểm du lịch
Đêm giáng sinh huyền bí ở Sa Pa
Đêm giáng sinh huyền bí ở Sa Pa
Giá: 2,300,000 đ
Loại: Tour 4 Ngày 3 Đêm
Du lịch Cát Bà 3 Ngày
Du lịch Cát Bà 3 Ngày
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 3 Ngày 2 Đêm
Du lịch Hạ Long - Cát Bà 2 Ngày
Du lịch Hạ Long - Cát Bà 2 Ngày
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 2 Ngày 3 Đêm
Du Lịch Nha Trang: Sài Gòn – Suối Khoáng Tháp Bà
Du Lịch Nha Trang: Sài Gòn – Suối Khoáng Tháp Bà
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 4 Ngày 3 Đêm
Du Lịch Nha Trang: HCM – Du Ngoạn 4 Đảo Nha Trang
Du Lịch Nha Trang: HCM – Du Ngoạn 4 Đảo Nha Trang
Giá: (mời liên hệ)
Loại: Tour 3 Ngày 2 Đêm
Khách sạn - Resort
Furama resort
Furama resort
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 5 sao
Khách sạn Hà Nội View 2
Khách sạn Hà Nội View 2
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 3 sao
Khách sạn Silk Path
Khách sạn Silk Path
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 4 sao
Khách sạn Hà Nội Eternity
Khách sạn Hà Nội Eternity
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 3 sao
Khách sạn Horison Ha Noi
Khách sạn Horison Ha Noi
Giá: (mời liên hệ)
Hạng: 5 sao
 


                                                                                    
Copyright © 2020 - www.hanta.org.vn - Tổng truy cập: 399595 lượt